Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

1

Kompaniýanyň tertibi

Şanhaý trufiner Industrial Co., Ltd.

Poroşok barlaýyş enjamlary, wakuum konweýer enjamlary, garyşyk enjamlar we umumy çözgütleri awtomatlaşdyrmak boýunça ýöriteleşdirilen içerki kärhana.Ygtybarly tehniki goldawa bil baglap, nepis barlag işine girişen önümler içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan ykrar edildi.

Kompaniýamyzyň esasy barlag enjamlary: ultrases ulgamy enjamlary, üç ölçegli aýlawly titreýän ekran, çyzykly ekran, swing ekrany, göni ekran, 450 süzgüçli ekran, synag ekrany we ş.m .;vakuum geçiriji enjamlar: elektrik vakuum iýmitlendiriji maşyn, pnewmatik vakuum iýmitlendiriji garyşyk enjamlar: goşa konusly mikser, V görnüşli mikser, üç ölçegli mikser, gorizontal lenta mikser, bir konusly iki nurbatly mikser we ş.m.

Bazara bil baglap, ISO9001 kepillendirilen kärhanalaryň ýörelgelerine esaslanyp, "pragmatiki, öňdebaryjy we innowasiýa" kärhanasynyň ruhuna laýyklykda kompaniýa döredileli bäri tehnologiki täzelikleri yzygiderli güýçlendirýär.Şanhaý Jiaotong uniwersitetiniň yrgyldy, zarba we ses ýaly ugurlardaky ylmy gözleg güýjüne bil baglap, nepis barlaglar boýunça öňdebaryjy bolmak kararyna geldi, resmi taýdan Jiaotong uniwersitetiniň ylmy gözleg kärhanasyna öwrüldi!Kompaniýanyň önümleri hiliň kepili, ajaýyp öndürijiligi we satuwdan soň ajaýyp artykmaçlyklary bar.Şanhaý Chaofeng Industrial Co., Ltd., innowasiýa, durnuklylyk we müşderi düşünjesine eýerýär we gözleg we önümçilik, hünär maslahaty we satuwdan soň gaýdyp gelmek üçin bir gezeklik hünär hyzmatlaryny hödürleýär.

0c293ff102e228ee5d3f76aba784dc2 - 副本

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biri: Gözleg we ösüş üçin maýa goýumlaryny artdyrmak

Käbir müşderileriň pikirine görä, titreýän ekran diňe motor we az tehniki mazmuny bolan ekrandyr.aslynda ýok!Wibrasiýa ekranynyň önümçiligi ulanyjylaryň hakyky önümçilik zerurlyklaryna görä dizaýn edilmeli!Ylmy-barlag topary enjamlaryň bir böleginiň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrýandygyny we ýerlikli kepillikdigini üpjün etmeli!Kompaniýamyz enjamlary öwrenmegiň we ösdürmegiň ähmiýetine çuňňur düşünýär!Şonuň üçin her bir resmi kärhana gözleg we gözleg işlerini yzygiderli artdyrýar we gözleg we barlag işgärlerini hödürleýär.

Iki: önümçilik usullarynyň üýtgemegi

Öňki titreýän ekran nähili öndürildi?emeli ah.El bilen kesmek, el bilen egirmek, elde kebşirlemek, el bilen boýamak we çäge basmak we ş.m. Önümçiligiň bu görnüşi öň hiç hili mesele däldi, ýöne ulanyjynyň enjamyň daşky görnüşine we işleýşine bolan talaplary bilen titrän ekran öndürijileri ösen enjamlary ulanyp başladylar. enjamyň her bir böleginiň takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki kesiş maşynlary we awtomatiki egirme maşynlary ýaly.Şeýle hem önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.

Üçüsi: satuwdan soňky hyzmatlara üns beriň

Wibrasiýa ekrany ulanylanda, nädogry işlemek ýa-da enjam meselesi sebäpli näsazlyklar bolar.Bu wagt satuwdan soň ajaýyp hyzmat topary zerur!Biziň kompaniýamyz hem muny ykrar edýär, şonuň üçin enjam ulanylandan soň ulanyjylara tehniki goldaw bermek üçin satuwdan soň topar döredýäris!

Chaofeng R&D, dizaýn, önümçilik, satuw we satuwdan soň birleşýän titreýän ekran öndürijisidir we bir gezeklik barlag enjamlarynyň çözgütlerini berip biler!Işimizi ugrukdyrmak üçin täze we köne ulanyjylary zawodymyza hoş geldiňiz.

Taryh

 • -2011-

  2011-nji ýylda başlyk kompaniýany döretmek üçin meňzeş dostlaryň toparyna ýolbaşçylyk etdi.

 • -2012-

  2012-nji ýylda bilelikdäki tagallalar arkaly täze seminar döredildi.

 • -2013-

  2013-nji ýylda barlag we geçiriş pudagyna girdi we birnäçe bölüm döretdi.

 • -2014-

  2014-nji ýylda uly göwrümli önümçilik resmi taýdan başlandy.

 • -2015-

  2015-nji ýylda awtomatiki önümçilik enjamlary kem-kemden ornaşdyryldy.

 • -2016-

  2016-njy ýylda zawodyň meýdany 5000 inedördül metr bolup, 10-dan gowrak ýokary tehnologiýaly zehin, 30-dan gowrak önümçilik işgäri we satuwdan soň 10-dan gowrak topar bir bitewi çözgüt hödürleýär.

 • -2017-

  2017-nji ýylda akylly önümçilik ussahanasy, uly göwrümli önümçilik, 3 günlük eltip bermek we kepillendirilen gowşuryş wagty bar.

 • -2018-

  2018-nji ýyldan başlap, önümçiligi yzygiderli giňeldip, toparymyzy giňeldip, ýolda bolduk.Müşderileriň has köp meselelerini çözmek üçin pudakdaky kyn meseleler üçin yzygiderli gözleg we iş alyp barýan güýçli R&D topary bar.Önümler CE, ISO9001 hil ulgamy kepilnamasy, dürli patentler we beýleki kärler bilen içerde we daşary ýurtlarda satylýar.Satuwdan soňky hyzmat topary we satuwdan soňky kepilligi bar.