Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Toz bilen iýmitlenýän köp sanly material, tozan mugt iýmitlendiriş stansiýasy

Gysga düşündiriş:

Düşündiriş Tozansyz iýmitlendiriş stansiýasy, tozan ýygnamak we el bilen açylandan soň material boşlamak üçin ulanylýan iýmitlendiriş enjamlarynyň täze görnüşidir.Ekran enjamlary bilen birleşdirip bolýar.Esasy beden iýmitlendiriş platformasyndan, zyňyndydan, tozany aýyrýan ulgamdan, yrgyldy ekranyndan we beýleki böleklerden durýar.

Gaplamak

Öwsele

Bölejikleriň ululygy

5kg ~ 100kg

40 halta ~ 65 halta

<Φ15- <Φ30

Aýratynlyklary Iş döwründe tozansyz transport we möhürlenen transport amala aşyrylýar, bu ekologiýa taýdan arassa önümçilige we operatorlaryň saglygyna oňyn rol oýnaýar.
Arza Hoşboý ys, monosodium glýutamat, adsorbent, katalizator, grafit, rouge, gyzarma, polietilen, polipropilen, polioksid

Iş prinsipi

Tozasyz iýmitlendiriş stansiýasy bilen kiçi sumkalar bilen gaplanan material el bilen açylýar.Açmak prosesinde süzgüç we tozany aýyrmak fanaty tozany syzmazdan aýyrar.5 ~ 50kg ownuk halta gaplanan poroşok materiallaryna ulanylýar.Şuňa meňzeş daşary ýurt önümlerini giňden siňdirmek esasynda işlenip düzülen täze önüm.Häzirki wagtda Hytaýda poroşok, granulalar we poroşok granular material garyndysy üçin ösen, ideal we ajaýyp wakuum iberiji enjam.Işçileriň zähmet güýjüni peseldýär we iýmitlenende tozanyň aşmagy meselesini çözýär.GMP şahadatnamasyny bermek we arassa we medeniyetli önümçiligi ösdürmek üçin derman öndürýän zawodlar we azyk zawodlary üçin ileri tutulýan enjam.

Dust Free Feeding Station

Tozansyz iýmitlendiriş stansiýasy sumkany el bilen aýyrmak we agyrlyk güýji bilen materiallary awtomatiki usulda ammarlara taşlamak bilen sumkany aýyrmagy we düşürmegi tamamlaýar.Süzgüç enjamy we işleýiş fanaty, taşlaýyş prosesinde emele gelen tozany süzmek we arassa gazy atmosfera çykarmak üçin enjamyň içinde oturdylýar, şonuň üçin operator arassa gurşawda aňsat işleýär.

Önümiň artykmaçlyklary

Labor Zähmet güýjüni peseldýär;

Dust Tozansyz, arassa we sagdyn iş gurşawyny üpjün edýär;

Low Süzgüçiň pesligi bilen galyndylar ýa-da materiallar ýitmez;

Next Indiki proses bilen täsirli baglanyşyk;

Aut Awtomat kesiji we sumka basýan enjam bilen enjamlaşdyrylyp bilner;

● Kiçijik ululyk, erkin hereket we giň programma

Haryt maglumatlary

Dust Free Feeding Station (3)

Arza diapazony

Azyk senagaty, derman senagaty, metallurgiýa we magdançylyk senagaty, himiýa senagaty, batareýa senagaty, täze energiýa senagaty, ýarymgeçiriji senagaty, täze materiallar senagaty

Ulanylýan materiallar

Hoşboý ys, ysly zatlar, monosodium glýutamat, adsorbent, katalizator, grafit, rouge, gyzarma, polietilen, polipropilen, polietilen oksidi, dökün, weterinariýa dermanlary, iýmit, premiks, goşundylar, ýuwujy toz, duz, monosodium glutamat, towuk düýp, ak şeker, tohum


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň