Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Iýmit poroşok gabygyny garyşdyrmak we garyşdyrmak maşynynyň ýakymly ysly senagat poroşok garyndysy lenta blender gury poroşok garyjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Önümiň beýany Gorizontal lenta mikser, Gorizontal nurbat guşak mikseri diýilýär.Visapyşykly ýa-da ýelimlenýän poroşok materialynyň garyndysynda ýa-da suwuklyk goşmaly poroşokyň garyndysynda we material ýelmemekde giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, ýelmeşýän materialy arassalamak kyn bolansoň, enjam gaty köp we material dürlüligini ýygy-ýygydan üýtgetmegiň zerurlygy bolmadyk garyşyk gap üçin amatly.
Aýratynlyk 1. highokary netijelilik gorizontal lenta garyndysy.
2. adingüklemegiň uly koeffisiýenti, kiçi meýdany.
3. Enjamy arassalamak we üýtgetmek üçin silindr örtügi doly açyk bolup biler.
4. visapyşyklygy ýa-da birleşýän poroşokyň garyndysynda we suwuk we pürdük materialyny poroşokda goýmakda gowy netije berýär.
5. U şekilli konteýnerden, geçiriji böleklerden we lentany herekete getiriji pyçaklardan ybarat, adatça daşarky nurbat bilen materialy gapdaldan merkeze ýygnaýan we içerki nurbat materialy konweksiýa garyndysyny emele getirýär.

Häsiýetli giriş

Material saýlamak

Mikser uglerod polat, marganes polat, 304 poslamaýan polat, 316L poslamaýan polat, 321 poslamaýan polat we beýleki materiallar bilen düzülip bilner we dürli materiallar hem birleşdirilip bilner;

Enjam materiallaryny saýlamagyň tapawudy:

a. Maddy aragatnaşyk we material bölegi bilen baglanyşyk bolmazlyk ---

b.Mikser poslama garşy, baglanmaga garşy, izolýasiýa, aşaga çydamly we beýleki funksional örtük ýa-da gorag gatlagy ýaly köpelmegi maksat edinip biler;

c.Poslamaýan polatdan ýasalan bejergi çäge basmak, çyzmak, ýalpyldawuk, aýna we beýleki bejeriş usullaryna bölünýär we dürli ulanylyş böleklerine ulanylyp bilner;

Sürüji güýç konfigurasiýasy

Materialyň tebigatyna, başlangyç usulyna we garyş usulyna görä, mikser dürli mümkinçilikler, dürli güýç we dürli çykyş tizligi bilen enjamlaşdyrylandyr.

Sürüjiniň hereketlendirijisini saýlamak: Adaty motor, Wandala garşy hereketlendiriji, quygylygy öwürmek motory, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy hereketlendiriji, ýokary naprýa undereniýedäki ýokary goragly hereketlendiriji we hereketlendiriji;

Köplenç ulanylýan reduktorlar: dişli reduktorlar, sikloidal iňňe teker reduktorlary, umumy maksatly dişli reduktorlar, planeta dişli reduktorlar;

Köplenç ulanylýan birikdiriş usullary: göni baglanyşyk, kasna birikmesi, gidrawliki birikme.

Garyşyk enjam

Mikser dürli materiallaryň tebigatyna görä dürli agitatorlar bilen düzülip bilner;

Adaty materiallary garyşdyrmak: dürli poroşoklar biri-biri bilen garyşýar, birmeňzeş material partiýa garyndysy, az mukdarda suwuk garyndysyna goşulan poroşok, süýjülik bilen garylan suwuk poroşok, süýümli galyňlaşma ýa-da eritme, granula we poroşok garyndysy, granulalar we granulalar garyndysy; , ezmek we garyşdyrmak, sowatmak ýa-da gyzdyrmak we ş.m.

Gorizontal mikser tarapyndan üýtgedilen mikseri aşakdakylara bölmek bolar:

a. daşarky we daşarky goşa gelix görnüşi,

b.

daşarky we daşarky döwülen nurbat guşak görnüşi,

d.razor görnüşi we ş.m.

Akym enjamy

Mikser adatça pnewmatik egrilen flap klapan bilen düzülýär, haçan-da klapan ýapylanda, klapanyň egrilen ýüpi silindr korpusynyň arka ýüzüne doly gabat gelýär we garyşyk prosesinde öli burç ýokaşýar. garylan materialyň has birmeňzeşdigini;Vananyň hereketlendirijisini el bilen, pnewmatik we elektrik bilen tapawutlandyryp bolýar;

Maglumat üçin poroşok sferik klapanlar, deprek klapanlary, erik gülleriniň gabat gelmeýän klapanlary, poroşok kebelek klapanlary, aýlawly iýmit klapanlary we ş.m. bar.

Açmagyň usuly

Mikseriň gapagynda dürli iş şertleriniň ulanylmagyny üpjün etmek üçin dürli açyk görnüşler berlip bilner.

Açylyş funksiýasyna görä, çukur, arassalaýjy gapy, iýmitlendiriş porty, işleýiş porty, tozany aýyrmak porty we ş.m. gurlup bilner we açylyş görnüşinde flanes görnüşli açyk we gapagy bilen çalt açylýan gapy bar;

Garyjy enjamyň içini aňsat arassalamak üçin doly açyk silindrli gapakda gurlup bilner.

f65f1219b48246cdeed26a8038274743

Kömekçi komponentler

Mikser dürli komponentler bilen enjamlaşdyrylyp bilner, köplenç ulanylýan rulon bug kurtkasy, bal ary penjek, aýlanýan orta kurtka, onlaýn nusga klapan, ýokary tizlikli uçýan pyçak, magnit bölüji, temperaturany kesgitlemek, agram ulgamy, tozany aýyrmak we arassalamak we beýleki komponentler;

Mikseriň kurtkasy dürli ýylylyk çeşmesine görä gyzdyrylyp we sowadylyp bilinýän we ýokary temperatura 250 dereje Selsiýada bolýar;

Az mukdarda suwuklyk goşulanda, esasy materialda garylan suwuklygyň birmeňzeş ýaýramagyna has amatly pürküji pürküji enjamy düzmeli;

Pürküji ulgamy üç esasy moduldan ybarat: basyş çeşmesi, suwuk saklaýyş tanky we pürküji kellesi.

Önümiň artykmaçlyklary

c48103be7010d8ed4984c2ea38b326c6

1. Mikseriň aşaky akym tertibi: poroşok materialy çalt akmagyň artykmaçlygy we galyndysy ýok pnewmatik uly gapy açylyş gurluşyny kabul edýär;

2. Sikloidal iňňe tigir reduktorynyň üsti bilen hereketlendiriji bilen herekete getiriji şpiliň arasynda göni baglanyşyk, ýönekeý gurluş, işlemegiň ýokary ygtybarlylygy we amatly tehniki hyzmat;

3. Içerki we daşarky goşa gatlakly nurbat guşakdan peýdalanmak, garyş tizligi çalt, ýokary birmeňzeş;

4. Öň we yzky aýlanýan nurbat guşaklary pes güýçli we täsirli gibrid gurşawy emele getirmek üçin şol bir gorizontal okda oturdylýar;

5. Şeýle hem ýelmeşýän materiallara gowy garyşyk täsiri bar;

Iş prinsipi

Gorizontal nurbat mikseriniň geçiriji şpilkinde goşa spiral pyçaklar ýerleşdirilýär we içki spiral materialy daşardan daşaýar we daşarky spiral materialy içerde ýygnaýar.Jübüt spiral kemeriň konweksiýa hereketi astynda material pes güýçli we täsirli gibrid gurşawy emele getirýär.

3bbf610bb4347d51ca2c2db96c44b8d4

Beýleki mikserler bilen deňeşdirilende, gorizontal nurbat guşak garyndysy gysga garyşyk wagtynyň, garyşyk materialy ýok etmezden giň uýgunlaşmagynyň, arassalanmagynyň we arassalanmagynyň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we material iýmitlenmez we ýer bilen garyşmaz. we inçe materiallar hem oňat uýgunlaşmaga eýe.Garyndyny ýok etmezlik ýagdaýynda, gorizontal nurbat guşak garyjy, materialyň gysga wagtyň içinde gowy garyş effektini gazanyp bilmegi üçin bedende gapdal gümürtik konweksiýa, garyşyk, diffuziýa we beýleki birleşme hereketleri öndürýär.

f3e10656b2ea5f8cefe77cb1c32b5a4a

Tehniki parametrler

1. Her topardaky garyşyk materiallaryň mukdaryny 0,1-20 kub metr aralygynda kesgitläň we enjamlaryň degişli aýratynlyklaryny saýlaň.

2. Material ýasamak üçin enjamlary saýlaň, material bölünýär: material bilen kontaktda bolan bölek, material bilen baglanyşykda bolmadyk bölek we enjamyň beýleki bölekleri asyl materialy saklaýar, material materialyň tebigatyna, iş şertlerine, saglyk derejesine we beýleki faktorlara görä kesgitlenýär we ýerüsti bejeriş talaplary adaty uglerod polatdan, 304 / 316L / 321 poslamaýan polat material saýlanylandan soň talaplara laýyklykda kesgitlenýär.

3. Materialyň aýratyn agyrlyk güýjüne, suwuklygyna we beýleki häsiýetlerine, şeýle hem konfigurasiýanyň hereketlendirijilik ukybyny kesgitlemek üçin başlangyç standartyna görä.

Başlangyç standart nokatlar: agyr ýük başlangyjy, ýük başlangyjy ýok.

4. Hakyky iş ýagdaýyna görä, pürkmek, ýylatmak ýa-da sowatmak we ş.m. ýaly kömekçi funksional komponentleri goşuň.

5. Iýmitlendiriş porty, arassalaýyş porty, işleýiş deşigi we ş.m. ýaly enjamlaryň açylyş talaplaryny dizaýn ediň

6. El bilen, pnewmatik we elektrik böleklerine bölünen akym re modeimini we sürüjilik re modeimini saýlaň.
Üns beriň: Enjamlary saýlamak has möhüm bölekdir, kompaniýamyzyň hünärmenleri size ýokary hilli tehniki hyzmatlar berer ýaly, materiallaryň mümkin boldugyça jikme-jik maglumatyny, şeýle hem amal meýilnamalaryny üpjün etmelidir.

Haryt maglumatlary

80bf4efd91b32a5d7011c89bf37807a2
1555
Horizontal spiral belt mixer (2)
Horizontal spiral belt mixer (1)

Arza diapazony

Çüýli pasta, hakyky daş boýag, gury poroşok, çüýşe, derman, iýmit, himiki maddalar, iýmit, keramika, refrakter materiallar we beýleki gaty gaty (ýagny, poroşok we poroşok), gaty süýümli (ýagny, poroşok we ýelim garyndysy) garyşyk, esasanam ýelimlenýän materiallar üçin garylan himiki maddalar, batareýa çig mallary, örtükler, boýaglar, pestisidler, derman önümleri, iýmit, iýmit, goşundylar, refrakter materiallar, täze materiallar, elektron plastmassa, keramika, dökünler, metallurgiýa, magdan, gury minom. we ş.m.

Wideo

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň