Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Uly kuwwatly himiki poroşok üçin ýokary netijelilik swing elek enjamy

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn Süýşýän elek emeli elek prinsipini kabul edýär, barlagyň takyklygy 90-95% -e ýetip biler we çykyş adaty titreýän ekranyňkydan 5-10 esse köpdür.

Meş

Çykyş

gatlaklary

2-500 #

6-60t / sag

1-5 gatlak

Aýratynlyklary Emeli barlagdan öýkünmek, hiç hili päsgelçilik ýok, uly çykyş, ýokary tizlikli yrgyldy ýok we bölekleri geýmek aňsat däl.
Ulanylýan materiallar Işlemek kyn materiallar üçin inçe we ultra inçe aralykda poroşok we bölejik materiallary
Saýlaw nokatlary

Ekranyň materialyny kesgitläň

Q235 uglerod polat, diňe 304 tegelek poslamaýan polat (azyk we derman senagaty üçin ulanylýar)

Arassa arassalaýjy enjamy kesgitläň

Topy arassalamak (≧ 60-80 mesh granula materiallary üçin amatly), ultrases sesini arassalamak (her dürli nepis poroşok, statiki elektrik toguna ýykgyn materiallar), çotga enjamyny arassalamak (süzgüçli süzgüç üçin)
Zawodyň göni satuwy Satuwdan soň kepillik Bir-birden söwda gollanmasy Bir ýyl kepillik

Iş prinsipi

Süýşýän elek, emeli barlagy gönüden-göni öýkünýän pes ýygylykly titreýän ekrandyr.Onuň hereket traýektoriýasy, dessine hereketiň radial süýşmesiniň we bu süýşmäniň tegelek hereketiniň ok hökmünde utgaşmasydyr.Çyzykly däl üç ölçegli hereket, tolgundyryjynyň eksantrik aralygyny sazlamak arkaly döredilip bilner we materialyň ekranyň üstündäki hereketi, materialy barlamagyň täsirine ýetmek üçin el bilen barlamaga meňzeýär.Ekranyň korpusy özboluşly arassalaýyş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr., esasanam silindr, flak we beýleki tertipsiz şekilli materiallary takyk barlamak üçin amatly barlag effektini gazanmak üçin.

Swing elek (1)

Süýşýän elek, emeli titremä meňzeýän pes ýygylykly aýlawly titreýän ekranyň bir görnüşidir.Çyzykly däl üç ölçegli hereketden başga-da, material gözden geçirmek maksadyna ýetmek üçin el bilen işlemäge meňzeş hereketi hem öndürýär.

Önümiň artykmaçlyklary

Swing elek (5)

Single Bir gatlakly ýa-da köp gatlakly ýokary netijelilik barlagyny amala aşyryp biler we 6 bölejik ululygyny ekrana çykaryp biler.5-den 6-a çenli toparlaýyn baha bermek bilen, 5-e çenli gatlak.

Ing Süýşýän ekranyň prinsipi aslynda el bilen işleýän mehaniki simulýasiýa.Leumşak tizlenme we pes tizlikli işlemek materialyň ekranyň üstünde togalanmagyny üpjün edýär.nahar.Esasanam gury, pes dykyzlykly bölejikler üçin;ýokary abraziw önümler üçin eliň (ekranyň) könelmegini hem azaldyp biler.

Screen Ekranyň her gatlagy gödek we inçe bölejikleriň takyk klassifikasiýasyna düşünýär.Material gorizontal ekran korpusynyň merkezinden iýmitlenýär we spiral çyzygy boýunça periferiýa ýaýraýar.Şol bir wagtyň özünde, dik tizlenmäniň artmagy bilen has inçe önüm ekranyň ýüzüne netijeli girmäge mejbur bolýar.

Frag döwük materiallaryň zeperini netijeli azaltmak.El ekrany materiallara ýumşak çemeleşip biler.Sarsdyryjy şol bir hereketi ajaýyp görnüşde köpeldýär we bölejikleriň döwülmegi gadagan edilen programmalarda ulanylýar: pürküji guradylan kofe, biofarmasewtikanyň poroşok önümleri, şeýle hem süýt tozy we metal poroşoklary.

Maintenance Bejeriş wagtyny 15 minut çalt azaldyň Simönekeý we çalt sökmek we gurmak.

Tehniki parametr

Swing elek (2)

Model

Netijeli meýdan

Netijeli ekranyň diametri

gatlaklary

Motor güýji

Baglanyşyk ölçegleri

arassalaýyş ulgamy

CF-YBS-112

1.13

1250

1-5

2.2kw

1250 * 1110

top deprek çotgasy Ultrasonik

CF-YBS-116

1.83

1580

1-5

3kw

1580/1400

CF-YBS-118

2.43

1778

1-5

3kw

1778/1412

CF-YBS-120

2.63

1880-nji ýyl

1-5

4kw

1880/1800

CF-YBS-126

5.3

2560

1-5

5.5kw

2650/1900

Haryt maglumatlary

Swing elek (4)
Swing elek (3)

Arza diapazony

Himiýa senagaty Derman senagaty Keramiki abraziw metallurgiýa senagaty

Arza materialy

Boýag, rezin tozy, PVX rezin tozy, limon kislotasy, polietilen poroşok, kir ýuwujy derman derman araçylary, lukmançylyk serişdeleri, adaty hytaý derman tozy, adaty hytaý derman suwuklygy, günbatar derman tozy, günbatar derman suwuklygy, alýumin kümüş pasta, palçyk, kaolin, kwars gum, alýumin, emeli gara alýumin, grafit, kremniy karbid, pürkýän toprak bölejikleri, emeri, demir tozy, titanium dioksidi, elektrolitik mis tozy we ş.m.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň