Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Goşa konus mikseriniň ulanylyşy we işleýiş başarnyklary bilen tanyşlyk

Iki konus mikser

Thegoşa konus miksersenagat pudagynda giňden ulanylýan mehaniki enjamlaryň bir görnüşidir.Örän materiallary dolandyryp bilýär, materiallaryň bitewiligini saklaýar we materiallara ýetirilen zyýanyň derejesi gaty pes, şonuň üçin amaly gymmaty gaty ýokary.Aşakda goşa konus mikseriniň ulanylyşy we işleýşi bilen tanyşlyk bar.

[Iki goşa konus garyndysynyň ulanylyşy we görnüşi]

Jübüt konus garyjy, poroşok we poroşok, granula we poroşok, poroşok we az mukdarda suwuklygy garyşdyrmak üçin amatlydyr.Himiýa senagatynda, boýag, pigment, pestisid, weterinariýa dermanlary, lukmançylyk, plastmassa we goşundylar we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Enjam garyndylara giň uýgunlaşýar, ýylylyga duýgur materiallary gyzdyrmaz, granulalar üçin bölejikleriň bitewiligini mümkin boldugyça saklap biler we gaty poroşok, inçe poroşok, süýüm ýa-da ýalpak materiallaryň garyndysyna gowy uýgunlaşyp biler.Ulanyjylaryň isleglerine görä, enjam üçin ýyladyş, sowadyş, polo positiveitel basyş we wakuum ýaly dürli aýratyn funksiýalar düzülip bilner.

A.Miks: standartgoşa konus mikseriki sany garyşyk gabyk bar, biri uzyn we biri gysga.Amaly goşundylarda enjamyň ululygyna görä ýeke (bir uzyn gelix) we üç (iki gysga we bir uzyn simmetrik tertipli) helel ulanylyp bilner.

B. Sowatmak we ýylatmak: Sowatmak we ýylatmak funksiýasyna ýetmek üçin goşa konus mikseriniň daşky barreline dürli görnüşli kurtkalar goşup bolýar we materialy sowatmak ýa-da gyzdyrmak üçin kurtka sowuk we gyzgyn media sanjylýar;sowatmak, adatça, senagat suwuna nasos bermek we bug ýa-da ýylylyk geçiriji ýag goşmak arkaly gyzdyrmak arkaly gazanylýar.

C. Suwuklyk we garyşyk goşmak: Suwuk pürküji turba, suwuklyk goşmak we garyşdyrmak üçin mikseriň orta şahasynyň ýagdaýynda atomlaşdyryjy burun bilen birikdirilýär;poroşok-suwuk garyşmak üçin aýratyn materiallary saýlap, kislota we aşgar suwuk materiallar goşup bolýar.

D. Basyşa çydamly silindr örtügi kelle görnüşinde edilip bilner we polo positiveitel ýa-da otrisatel basyşa garşy durmak üçin silindr göwrümi galyňlaşdyrylýar.Şol bir wagtyň özünde galyndylary azaldyp, arassalamagy aňsatlaşdyryp biler.Bu sazlama, basyşa garşy durmak üçin mikser silindri talap edilende ulanylýar.

E. Iýmitlendirmek usuly :.goşa konus mikserel bilen, vakuum iýmitlendiriji ýa-da geçiriji maşyn bilen iýmitlendirip bolýar.Belli bir prosesde mikseriň barreli otrisatel basyş kamerasyna öwrülip biler we gowy suwuklygy bolan gury material garyşyk kamerasyna siňdirilip, material iýmitlenişinde galyndylaryň we hapalanmagyň öňüni alyp biler; prosesi.

F. Zyňyndy usuly: Adaty enjamlar, adatça, kwincunx sarsdyryjy klapany kabul edýär.Bu klapan uzyn spiralyň aşagy bilen ýakyndan gabat gelýär we garyşyk öl burçuny netijeli azaldýar.Sürüji görnüşi el bilen we pnewmatik bilen islege bagly däl;ulanyjylaryň isleglerine görä, enjam kebelek klapan, top klapan, ýyldyz düşüriji, gapdal çykaryjy we ş.m. hem kabul edip biler.

[Goşa konus mikserini ulanmak boýunça görkezmeler]

Thegoşa konus mikserkeseligine aýlanýan gapdan we aýlanýan dik garyşyk pyçaklardan durýar.Kebşirleýiş materialy garylanda, gap çepe, pyçak saga öwrülýär.Garşydaşlygyň täsiri sebäpli, galyndy materiallarynyň bölejikleriniň hereket ugurlary biri-biri bilen kesişýär we özara aragatnaşyk mümkinçiligi artýar.Garşydaş mikseriň ekstruziýa güýji az, ýyladyş gymmaty pes, garyşmagyň netijeliligi ýokary we garyşyk birmeňzeşdir.

Ulanmak üçin görkezmeler:

1. Elektrik üpjünçiligini dogry birikdiriň, gapagy açyň we maşyn kamerasynda daşary ýurt zatlarynyň bardygyny barlaň.

2. Enjamy açyň we kadalydygyny we garyşyk pyçagyň ugrunyň dogrudygyny barlaň.Diňe şertler dogry bolanda materialy maşyna iýmitlendirip bolýar.

3. Guramak funksiýasyny ulanmak aňsat.Dolandyryş panelindäki wyklýuçatelini gury ýere öwüriň we zerur temperaturany temperatura gözegçilik ölçeginde belläň (sag tarapdaky surata serediň).Bellenen temperatura ýetende, enjam işlemegini bes eder.Çig malyň doly gurak bolmagy üçin aýlaw 5-30 minut üçin kesgitlenýär.

4. Garyşyk / reňk garyş funksiýasy: Dolandyryş panelindäki wyklýuçateli reňk garyş ýagdaýyna öwüriň, çig malyň gorag temperaturasyny termometrde belläň.Çig mal reňk garyş wagtynda gorag temperaturasyna ýetende, enjam işlemegini bes edýär we täzeden açmaly.

5. Funksiýany duruzmak: Amalyň ortasynda durmak zerur bolanda, wyklýuçateli “STOP” -e öwüriň ýa-da “Öçürmek” düwmesine basyň.

6.Göçürmek: çykaryş päsgelçiligini çekiň, "ylga" düwmesine basyň.

Aboveokardaky tekst goşa konus mikseriniň ulanylyşy we ulanylyş usuly barada has gowy düşünmäge kömek edip biler diýip umyt edýärin ..


Iş wagty: Noýabr-20-2022