Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

3D mikseriň artykmaçlyklary we gurluş aýratynlyklary haýsylar?

3D mikser
Theüç ölçegli mikserköp artykmaçlygy we ýokary garyşyk netijeliligi bar.Adaty mikser bilen deňeşdirilende, üç ölçegli mikseriň aç-açan artykmaçlyklary bar we uly tehniki gowulaşmalar boldy - Üýtgeşik terjime, aýlanma we gaýa hereketi üçin üç ölçegli giňişlik ulanyň.Indiki bölümde artykmaçlyklary we gurluş aýratynlyklary bilen tanyşdyrylar3D mikser.

Aýratynlyklary3D mikser:
The Çelegiň köp ugurly hereketi sebäpli, çelekdäki maddy hereket köpdürlidir we garyşyk birmeňzeşligi ýokarydyr.Garyşyk birmeňzeşligi adaty mikserlerden has ýokary.
Three Üç ölçegli mikseriň ýükleme ukyby umumy mikseriňkiden iki esse, 80% -e ýetip bilýär ;
Three Üç ölçegli mikseriň çelek dizaýny özboluşly.Maşyn korpusynyň içki diwary takyk ýalpyldawuk, öli burçlardan boş we materiallary hapalamaýar.Zyňylanda, materiallar öz agramy astynda rahatlyk bilen boşadylýar, galyndy materiallar galmaýar.Zyňyndy amatly, material toplanmazdan we arassalamak aňsat ;
“Uly göwrüm, ýönekeý gurluş we kiçi pol meýdany ;
Materials Materiallar ýapyk ýagdaýda garylýar, bu iş gurşawyny hapalamaz ;
OwAk titremesi, pes ses, az energiýa sarp edilişi, erkin sazlanyp bilinýän ýagdaý, amatly gurnama we tehniki hyzmat we uzak ömri ;
                                             

    
Gurluş aýratynlyklary:
一 、 zarýad beriji barrel
Zarýad beriji barrel ýokary hilli 304, 316 we beýleki poslamaýan polatdan ýasaldy we içki we daşarky diwarlary ýalpyldadyldy.Zarýad beriji barrel ýalpyldawuk, ölen burçlardan, galyndydan we arassalamak aňsat.Zarýad beriş barreli iň ýokary diametrde açylyp bilner.Çeňňegiň gurluşy baglanyşykda kabul edilýär.Zarýad berilýän barrel gapyny açmak aňsat, ýönekeý we arassalamak üçin amatly.Iýmit girelgesi gysmak flanes bilen möhürlenendir, bu amatly, amatly möhürlenýär we çykarmak üçin amatly.Zyňyndy reesimleri el bilen, elektrik we pnewmatik görnüşlere bölünýär.Zyňmak üçin kebelek klapan, gowy möhürlenýän, amatly zyňylýan we galyndysy bolmadyk zawodymyzyň özboluşly dizaýny bilen kebelek klapan.
、 、 Motor bazasy
Maşyn bazasy polatdan ýasalýar we poslamaýan polat aýna paneli daşky gabyk hökmünde ulanylýar.Çarçuwanyň gurluşy ýerliklidir we tutuş enjamy netijeli durnuklaşdyryp biler.Neşe önümçiliginiň GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.
三 、 sürüjilik ulgamy
Motor, aýlaw tizlenme ulgamyndan, ýygylygy öwrüjiden we dolandyryş ulgamyndan durýar.Geçiriş we tizlenme ulgamy, ýönekeý dizaýn, durnukly we ygtybarly geçiriş.Dolandyryş ulgamy sanly görkeziş wagty relýesini kabul edýär we garyşyk wagty material garyşyk talaplaryna laýyklykda kesgitlenýär.
四 、 3D kinematiki mehanizm
Zarýad beriji barrel üç ölçegli giňişlikde çylşyrymly öwrüm, terjime we gaýa hereketini ýerine ýetirip biler.Enjamyň özboluşly dizaýny mikseri has çeýe, göçme we düzediş we tehniki hyzmat üçin has amatly edýär.


Iş wagty: Noýabr-12-2022