Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Tehniki merkez

 • Çyzykly wibrasiýa ekrany barada soraglar

  S: Çyzykly titreýän ekranyň umumy gradiýenti näme?J: Çyzykly titreýän ekranyň eňňit burçy 0 ° ~ 7 °, bu material aýratynlyklaryna görä tapawutlanýar.S: Çyzykly titreýän ekran gaty haýal hereket etse näme etmeli?J: 1. Ekranyň berkligini barlaň ...
  Koprak oka
 • Kwadrat swing ekranynyň gurluşy

  1. Gysgaça syn “Square tubmler” ekrany, el bilen işlemegi simulýasiýa edýän ekranyň keseligine tegelek aýlawly ekranydyr.Dürli gatlaklaryň sany we kombinasiýasy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Işleýän döwletiň durnuklylygy sebäpli, ...
  Koprak oka
 • Pnewmatiki wakuum iýmitlendirijiniň iş prinsipi we materiallary sormazlygyň sebäpleri

  Pnewmatiki vakuum iýmitlendiriji tozansyz, ýapyk turbageçiriji enjam bolup, tozan materiallaryny daşamak üçin wakuum sorujyny ulanýar.Enjam tozan materiallarynyň hereketini herekete getirmek üçin turbada howa akymyny emele getirmek üçin wakuum bilen töweregiň arasyndaky howa basyşynyň tapawudyny ulanýar, t ...
  Koprak oka
 • Lityum demir fosfat titreýän ekranlara nähili talaplar bar?

  Lityum demir fosfat litiý-ion batareýa elektrod materialynyň täze görnüşidir, litiý-ion batareýa elektrod materialy, himiki formula LiFePO4, esasan dürli litiý-ion batareýalary üçin ulanylýar.Uly akym kuwwaty, arzan bahasy, zäherlenmezlik we daşky gurşaw ýok ...
  Koprak oka
 • Swing eliniň hilini we swing elekini ulanmagyň ätiýaçlyklaryny nädip tapawutlandyrmaly?

  Önümiň täze görnüşi hökmünde swing eliňiz bazara garylýar we enjamlaryň hili üýtgeýär.Şonuň üçin amaly we tygşytly swing ekrany nädip saýlamaly, alyjylar üçin köplenç kelle agyry döredýär.Bazarda swing elek öndürijiler köp, ýöne matada ...
  Koprak oka
 • Wakuum iýmitlendirijiniň esasy tanyşdyrylyşy

  Wakuum iýmitlendirijiniň esasy tanyşdyrylyşy

  Wakuum iýmitlendiriji wakuum nasosy arkaly wakuum döredip, poroşok we granula materiallaryny daşaýan enjamlaryň bir görnüşidir.Himiýa, derman, azyk, oba hojalygy we gapdal we metallurgiýa ýaly ýeňil we agyr pudaklarda giňden ulanylýar.Wakuum iýmitlendiriji turbalary ulanýar ...
  Koprak oka
 • Azyk senagatynda üç ölçegli titreýän ekrany ulanmak

  Azyk senagatynda üç ölçegli titreýän ekrany ulanmak

  Azyk senagatynda goýmalar barada näme aýdyp bilersiňiz?Köp adamyň bulaşjakdygyna ynanýaryn, azyk senagatynyň tegelek titreýän ekran bilen näme baglanyşygy bar?Geliň, Şanhaý tendensiýasyny size hödürläliň, bir göz aýlalyň.Üç ölçegli titreýän ekran (yrgyldy elek) umumy ...
  Koprak oka
 • Wibrasiýa ekrany dogry abatlamak we hyzmat etmek hyzmat möhletini uzaldar

  Wibrasiýa ekrany dogry abatlamak we hyzmat etmek hyzmat möhletini uzaldar

  Wibrasiýa ekranyny dogry ulanmak we hyzmat etmek hyzmat möhletini uzaldyp biler, şonuň üçin titreýän ekrany nädip saklamaly?1 ibr titreýän ekrana çalgy ýagy gerek bolmasa-da, ýylda bir gezek düýpli abatlanylmaly, asma plastinkany çalyşmaly we iki ekranyň ýüzüni kesmeli ....
  Koprak oka
 • Üç ölçegli titreýän ekran üçin seresaplyklar

  Üç ölçegli titreýän ekran üçin seresaplyklar

  1. Bitewi iýmitlendirmek: iýmitlenmegiň mukdary enjamlary gaýtadan işlemäge laýyk gelmelidir.Bir wagtyň özünde aşa köp iýmitlenmek, materialyň ekranyň üstündäki kadaly hereketine päsgelçilik döreder, bu diňe bir ekranyň toruny ýadawlaşdyrmaz we gowşatmaz, eýsem material elini ep-esli azaldar ...
  Koprak oka
 • Aýlanýan titreýän ekrany gurnamak we düzediş ädimleri

  Aýlanýan titreýän ekrany gurnamak we düzediş ädimleri

  1. Wibrasiýa ekrany adatça tekiz we derejeli sement bazasy bilen ýere gurlanda, labyr boltlary bilen berkidilip bilner;bazanyň düýbi tekiz bolmasa, enjamyň aşagyndaky rezin aýaklary üç ölçegli titreýän ekrana ýetmek üçin degişli sazlap bolýar.T ...
  Koprak oka
 • Derman çig malyny arassalamak üçin üns bermeli esasy nokatlar

  1. GMP standarty Azyk ýa-da derman senagatynda enjamlary barlamak üçin enjamlaryň standartlaryna, ýagny GMP standartlaryna üns bermeli.Şonuň üçin çig mal derman titreýän ekrany saýlanyňyzda, titreýän ekran öndürijisi G bilen üpjün etmeli ...
  Koprak oka
 • Ultrases titreýän ekrany goldamak

  1. Aýlanma prosesinde motor bilen ekran maşynynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy barlaň, kemeriň dartylmagyny we tolgundyryjy rulmanyň ýaglaýjy ýagyny barlaň.2. Wibrasiýa ekranynyň yrgyldy güýji gaty ýokary, iki tarapdaky ekran gutularynyň arasyndaky goldaw şöhlesi ...
  Koprak oka