Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Pnewmatik kofe tozy Süýt şeker elektrik vakuum iýmitlendiriji maşyn iberiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Düşündiriş Wakuum geçiriji hökmünde hem tanalýan vakuum iýmitlendiriji maşyn, wakuum sorujy kömegi bilen bölejikleri we poroşok materiallaryny geçirýän tozansyz ýapyk turbageçiriji enjam bolup, wakuum bilen daşky gurşawyň arasyndaky basyş tapawudyny ulanyp, turbada gaz akymyny emele getirýär. , poroşok materiallarynyň hereketine itergi bermek, turbanyň ýapyk görnüşini gowşurmak üçin.

Çykyş

Toz ýokarlandyrmak

Bellik

2-20t / sag

3 ~ 60M

Maddy aýratynlyklaryna görä

Aýratynlyklary Wakuum daşamak tozanyň hapalanmagyny ýok edip, iş gurşawyny gowulaşdyryp we daşky gurşawyň we işgärleriň döredýän materialynyň hapalanmagyny azaldyp biler.Şeýle hem arassalygy gowulaşdyryp, amatly işlemäge we zähmeti tygşytlap biler.
Arza Suw düzümi 15% -den az bolan poroşok, däne we poroşok granulasy material.

Iş prinsipi

Elektrik vakuum iýmitlendirijisi şuňa meňzeş önümleriň daşary ýurtlara giňden siňdirilmegi esasynda işlenip düzülen täze önümdir.Häzirki wagtda iň oňat we ajaýyp poroşok, däne, poroşok garyndysy wakuum iberiji enjam.Işçileriň zähmet güýjüni peseldýär, iýmitleniş döwründe tozan dökülmegi bilen baglanyşykly meseleleri çözýär we derman kärhanalary we azyk zawodlary üçin GMP şahadatnamasyny geçmek we arassa we medeniyetli önümçiligi ösdürmek üçin enjamlary ilkinji saýlaýar.

Elektrik vakuum iýmitlendiriji

Wakuum nasosy we beýleki enjamlar tarapyndan emele gelýän negatiw basyş howa akymy, materiallary iýmit girelgesinden ýapyk turbageçirijä siňdirmek üçin, wakuum çelekine material gaz bölünişini amala aşyrmak üçin ulanylýar.Arassa howa süzgüç elementi we wakuum klapan arkaly atmosfera zyňylýar.Materiallar öz agyrlyk güýji sebäpli bölünip, aşaky material gabyna düşýär.Wagtyň kesgitlenmegi bilen, iýmitlendiriş wagty ýetensoň, vakuum klapan ýapylýar we boş klapan açylýar, iýmitlendirmek, material gazy bölmek, gaz çykarmak, süzgüç elementine awtomatiki arassalamak we süzgüç elementini awtomatiki arassalamak prosesi amala aşyrylar. arka howa howa ýassygy.Boş bolandan soň, indiki emiş ýagdaýyna girer.Yzky zarba indiki iýmit sikliniň ýokary netijeliligini üpjün etmekdir.Visapyşykly materiallar üçin çelek diwaryna wibrator, howa çekiç we beýleki kömekçi iýmit enjamlary goşulyp bilner.

Önümiň artykmaçlyklary

1

Materials Daşky gurşawyň we işgärleriň materiallara hapalanmagyny azaltmak we arassalygy ýokarlandyrmak.

Small Uly bolmadyk ýer tutýar we poroşoklary dar giňişlikde tamamlap, iş meýdanyny uzak we gysga aralyklar bilen çäklendirmezden owadan we jomart edip biler.

● conhli eltip bermek prosesi poroşok syzmazdan ýapyk ulgamda amala aşyrylýar.

Vis Wizual gözden geçirmek aňsat.Enjamda material ýygnamak aňsat boşluklary ýa-da öli burçlary ýok, üstüni wizual gözden geçirmek aňsat.

Labor Zähmet güýjüni peseltmek we iş netijeliligini ýokarlandyrmak.

Tehniki parametr

1

Model

Kuwwat (kw)

Geçirijilik ukyby (kg / sag)

Iş matasy hökmünde una esaslanýar.

Umumy ölçeg

Iýmitlenmek beýikligi

CF-DZKS-220

2.2 KW

400KG

2020 * 870

1-5M

CF-DZKS-290

3KW

1200KG

90290 * 980

1-5M

CF-DZKS-420

5.5 KW

3000KG

20420 * 1420

1-5M

CF-DZKS-420

7.5 KW

4000KG

20420 * 1420

1-5M

CF-DZKS-600

11 KW

5000KG

00600 * 1960

1-5M

CF-DZKS-800

15 KW

6000KG

φ800 * 2140

5-15M

Haryt maglumatlary

Elektrik vakuum iýmitlendiriji (3)

Arza diapazony

Azyk senagaty, derman senagaty, himiýa senagaty, täze energiýa senagaty, täze material senagaty, biologiýa senagaty, metallurgiýa we ş.m.

Ulanylýan materiallar:

Poroşok, ganoderma lucidum tozy, matça tozy, belok tozy, süýt tozy, tagam, ysly zatlar, monosodium glutamat, adsorbent, katalizator, grafit, rouge, gül, polietilen, polipropilen, polietilen oksidi we ş.m.

Elektrik vakuum iýmitlendiriji (2)
Elektrik vakuum iýmitlendiriji (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň