Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Poroşok elek bal süzgüçli ýokary ýygylykly aýlawly titreýän süzgüç elek enjamy

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn : Frequokary ýygylykly titreýän ekran, ýokary ýygylykly ekran diýlip hem atlandyrylýar, gowy material barlagy effekti, kebelek şekilli dizaýny we bir gatly deri duralgasy ýokarlanýar.

Çykyş

Motoryň tizligi

Amplituda :

3-5t / m³

3000 aýlaw / min

≤2mm

Aýratynlyklary : Frequokary ýygylykly yrgyldy inçe we agyr materiallaryň bölünmegine we toparlanmagyna amatly we inçe we agyr materiallaryň barlagyny çaltlaşdyrýan pulpanyň üstki dartyş güýjüni peseldip biler.
Arza diapazony : Gury materiallaryň ululyk derejesi, süzgüçli süzgüç we ş.m.

Iş prinsipi

Frequokary ýygylykly yrgyldy ekrany, ýokary ýygylykly titreýän ekran diýlip hem atlandyrylýar, tolgundyryjy, ekran çarçuwasy, çarçuwa, asma pru springina we ekran torundan durýar.

Frequokary ýygylykly yrgyldy ekrany amplitudany sazlamak üçin silindr görnüşli eksantrik şahy tolgundyryjy we eksantrik blok kabul edýär.Material ekranyň uzyn akym çyzygy we dürli barlag aýratynlyklary bar.Ygtybarly gurluşy, güýçli tolgundyryjy güýji, ýokary barlag netijeliligi, pes yrgyldy sesleri, berk we çydamly, amatly tehniki hyzmat we ygtybarly ulanmak ýaly aýratynlyklar, ýokary ýygylykly titreýän ekranlar azyk, lukmançylyk, himiýa, täze energiýa we önümleriň klassifikasiýasynda ulanylýar. beýleki pudaklarda.

poroşok skrineri bal süzgüçli ýokary ýygylykly aýlawly titreýän süzgüç elek sarsdyryjy maşyn

Frequokary ýygylykly titreýän ekran (ýokary ýygylykly ekran) ýokary ýygylygy kabul edýändigi sebäpli, bir tarapdan, materialyň üstündäki dartgynlygy ýok edýär we ekranyň üstündäki inçe däneli materialyň ýokary tizlikli yrgyldamasy çaltlaşýar. uly dykyzlykly materiallaryň we bölünişigiň täsiri we bölejikleriň ululygyny bölmekden has kiçi ulaldýar.Materialyň ekranyň açylmagy bilen aragatnaşyga girmek ähtimallygy.Şonuň üçin has gowy aýralyk şertleri döredilýär, şonuň üçin bölüji bölejikleriň ululygyndan has kiçi materiallar, esasanam uly agyrlyk güýji bolan bölejikler elek deşiklerinden bilelikde elek önümine öwrülýär.

Önümiň artykmaçlyklary

poroşok skrineri bal süzgüçli ýokary ýygylykly aýlawly titreýän süzgüç elek sarsdyryjy maşyn (2)

High precokary takyklyk we ýokary netijelilik bilen ýokary ýygylykly yrgyldy barlagy, islendik poroşok, granula we süýüm üçin ulanylyp bilner;

High frequokary ýygylykly titreýän ekranda hiç hili päsgelçilik ýok, tozan uçmaýar, ýokary titremäniň ýygylygy 3000 minut / min.enjam gaty garyşyk materiallary netijeli dolandyryp biler we gaty suwuklygy çalt durmuşa geçirip biler;

● frequokary ýygylykdaky titreýän ekranyň ekrany gurmak üçin amatly we çalt, diňe 3-5 minut, ýönekeý işlemek, amatly arassalamak, öli burçlar we galyndy ýok özboluşly ekran gurluşy bar;

High frequokary ýygylykdaky titreýän ekranda mehaniki hereket ýok we saklamak aňsat.Motor böleginden başga, poslamaýan polatdan ýasalýar;

● efficiencyokary netijelilik, kiçi amplituda, pes ses we ýokary barlag ýygylygy.Adaty barlag enjamlarynyň ýörelgesinden tapawutlylykda, ýokary ýygylykly ekran ýokary ýygylygy kabul edýändigi sebäpli, bir tarapdan, suwuk üstüň dartylmagyny we ekranyň üstündäki inçe däneli materiallaryň ýokary tizlikli yrgyldamasyny ýok edýär we tizlenýär. ýokary dykyzlygy (aýratyn agyrlyk güýji) bilen peýdaly maddalaryň bölünişi., bölünen bölejiklerden has kiçi bölejikleriň elek deşikleri bilen aragatnaşykda bolmak ähtimallygyny ýokarlandyrýar.Şeýlelik bilen, bölüniş bölejikleriniň ululygyndan has kiçi materiallar, esasanam uly agyrlyk güýji bolan bölejikler elek deşiklerinden suwuklyk bilen geçip, elek önümine öwrüler;

● Her ýokary ýygylykly yrgyldy ekrany hereketli çarçuwa bilen enjamlaşdyrylandyr, ol iş ýerinde erkin hereket edip bilýär we beýikligi çylşyrymly gurnama, ýönekeý işlemek we zeper ýetirmek aňsat däl sazlap bolýar;

Tehniki parametr

Model

Daşky çarçuwanyň diametri (mm)

Ekranyň diametri (mm)

Ekranyň meshi

Gatlak

ýygylygy
(Min)

kuwwat
(KW)

CF-GPS-600

600

550

2-800

1

3000

0.55

CF-GPS-800

800

760

2-800

1

3000

0.75

CF-GPS-1000

1000

950

2-800

1

3000

1.1

CF-GPS-1200

1200

1150

2-800

1

3000

1.5

Haryt maglumatlary

poroşok skrineri bal süzgüçli ýokary ýygylykly aýlawly titreýän süzgüç elek sarsdyryjy maşyn (4)
poroşok skrineri bal süzgüçli ýokary ýygylykly aýlawly titreýän süzgüç elek sarsdyryjy maşyn (5)

Arza diapazony

Materiallar: hamyrmaýa, syrçaly, suwuk boýag, galyndy suwy arassalamak, süzgüç ýagy, palçyk, galyndy suw, galyndy ýagy, boýag, syýa, reňkleýji, boýag,Lateks boýagy, alýumin tozy;krahmal, soýa süýdü, miwe suwy, içgiler, süýt önümleri, ýakymly zatlar;pulpa, galyndy suwuklygy, hytaý we günbatar derman suwuklygy.

Highokary ýygylykly barlag barada bellikler

1. quygylyk: frequokary ýygylykly titreýän ekranyň yrgyldy ýygylygy takmynan 50HZ.Hut şu ýokary ýygylykly yrgyldy sebäpli materialy çalt bölüp bolýar, ýokary süýümli konsentrasiýasy bolan materiallar üçin amatly.

2. Burç: ekran maşynynyň gurnama burçy amatly we sazlanyp bilner, konsentratorda çygly barlagyň gurnama ýapgyt burçy, adatça 25 ± 2 °.

Frequokary ýygylykly ekran hyzmaty

1. Enjam kadaly işleýän mahaly, klassiki netijeliligini ýokarlandyrmak üçin elekdäki magdanyň iýmit konsentrasiýasy ýygy-ýygydan gözegçilik edilmelidir we konsentrasiýa takmynan 40% gözegçilikde saklanmalydyr.

2. Ekranyň ýokary klassifikasiýa netijeliligi, gowy suwlandyryjy öndürijiligi we ekranyň mukdarynyň ýokary konsentrasiýasy barlygy sebäpli, ekranyň üstündäki süýümdäki suwuklyk pes suwuklyga eýe, şonuň üçin suw turbasy bilen enjamlaşdyrylmaly.

3. Elektromagnit tolgundyryjy we dolandyryş gutusy gysga utgaşmazlyk üçin suwdan berk goralmalydyr.Gysga zynjyrlaryň döremegine we howa boşlugynyň öňüni almak üçin tolgundyryjyny rezin list bilen ýapyň.

4. Dürli bölekleriň boltlarynyň islän wagtyňyz boşdugyny ýa-da ekranyň çarçuwasynyň çut bilen çaknyşýandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

5. Ammetriň görkezijisiniň bahalandyrylan bahadan ýokary bolup bilmejekdigine hemişe üns beriň.Ekranyň maşyny ýarym aý töweregi işledilende, häzirki bahany ýakyn (adatça 8-9A) sazlamaly we ekranyň arka tarapyndaky zatlary silkitmek üçin 4-5 minut titremeli.

6. Tolkundyryjy tok (amplituda) magdanyň tebigatyna we iş talaplaryna görä sazlanyp bilner.Elegi ýokary netijelilik şertinde işlemek üçin tolgundyryjy häzirki ýagdaý synagy geçirilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň