Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Buraw iýmitlendiriji

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn: Buraw iýmitlendirijisi örtük plastinkasyndan, korpusdan, nurbat pyçakdan, material giriş we rozetkadan, hereketlendiriji enjamdan we ş.m. ybaratdyr. Hapalanmakdan düýbünden azat we doly ýapyk awtomatizasiýany üpjün edýän daşary ýurt meselesini getirmeýär. önümçilik prosesinde we metallurgiýada, gurluşyk materiallarynda, himiýa önümlerinde, azyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Ikinjiden, enjamyň ýörelgesi

iş ýörelgesi:

Buraw konweýer, materiallary daşamak üçin materialy iteklemek üçin aýlanýan nurbat pyçagyny ulanýar.Buraw konweýer pyçagy bilen materialy aýlanmazlyga mejbur edýän güýç, materialyň agramy we nurbat konweýeriniň material bilen sürtülýän garşylygydyr.Dürli materiallar iberilende spiral pyçagyň dürli görnüşleri ulanylyp bilner;nurbat konweýeriniň aýlanýan şahasynda kebşirlenen spiral pyçaklaryň dört görnüşi bar, ýagny gaty ýer görnüşi, guşak görnüşi, pyçak görnüşi we beýleki görnüşler.Buraw konweýeriniň nurbat şahasy, material bilen nurbatyň eksenel reaksiýa güýjüni bermek üçin materialyň hereket edýän ugrunyň ahyrynda gysgyçly rulmany bar.Enjamyň uzynlygy uzyn bolsa, aralyk asma rulman goşulmalydyr.

Buraw şkafy aýlananda, materialyň agyrlygy we çukur korpusynyň diwary tarapyndan emele gelýän sürtülme güýji sebäpli material diňe pyçagyň basyşy bilen konweýeriň çukur aşagy boýunça öňe hereket edip biler.Aýlanýan nurbat boýunça aýlanmaýan hozuň terjime hereketini halaýar.Aralyk podşipnikdäki materialyň hereketi, yzynda öňe gidýän materialyň zyňylmagyna baglydyr.Şonuň üçin materiallary konweýerde daşamak düýbünden süýşýän hereketdir.Buraw milini has amatly dartyş ýagdaýynda etmek üçin hereketlendiriji enjam we çykaryş porty adatça konweýeriň bir ujunda ýerleşdirilýär we iýmit porty beýleki ujunyň guýrugyna mümkin boldugyça ýakyn ýerde ýerleşýär.


Önüm aýratynlyklary

1

1. Bütin enjamyň materialy bilen baglanyşykdaky ähli bölekler 304 poslamaýan polatdan ýasalýar we uzynlygy dizaýn aralygy 1 metrden 12 metre çenli bolup, müşderiniň materiallaryna we talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Iýmitlendiriji turbanyň iň pes diametri 127MM-den, sagatda bolsa geçirijilik ukyby azyndan 800KG.Eplenýän motor güýji müşderiniň talaplaryna we material saýlamalaryna laýyklykda kesgitlenýär.

2. Poslamaýan polatdan iýmitlenýän turbanyň içki diwary bilen spiral pyçagyň arasyndaky aralyk 3MM-den köp däl, spiral pyçak lazer bilen kesilýär we ähli kebşirleýiş portlary tekizligi we galyndy materialy ýok etmek üçin polatlanýar.

3. Geçiriş tizligi sagatda 100KG-dan 15 tonna çenli.

4. Enjam ýylylyk izolýasiýasy we tozan geçirmeýän dizaýn bilen import edilýän ähliumumy podşipnikleri kabul edýär, iýmitlendiriji maşynyň iki ujy çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin podwodyň içine tozan we gün şöhlesiniň girmezligini üpjün etmek üçin Taýwandan getirilen nebit möhürleri bilen dizaýn edilýär we oturdylýar.

5. Ylmy dizaýn: Buraw ştaty poslamaýan polatdan ýasalan turbadan ýasalýar, enjamyň konsentrasiýasyny we durnukly işlemegini üpjün etmek üçin torna bilen düzedilýär.Pyçaklaryň hemmesi galyňlaşdyrylan poslamaýan polatdan ýasalýar.

6. Aşagy material arassalaýyş porty bilen bezelendir.Materialy üýtgetmeli bolsaňyz, galyndy materialy aýyrmak üçin diňe howa ýaragyny ulanmaly bolarsyňyz.Arassalaýyş portunda howpsuzlyk wyklýuçateli döredildi.Arassalaýjy gapy açylansoň, ygtybarly we ygtybarly tok kesiler.

7. Zynjyr, aşa köp ýüklemek üçin niýetlenendir, bu hereketlendirijini ýanmakdan netijeli goraýar we çydamlydyr.Material doly bolanda durmak we materialy awtomatiki işletmek ulanylanda.Diňe material ulanmagyň wagtyny belläň, şonda işçileriň oňa ideg etmegine zerurlyk bolmaz.

Ulanylýan materiallar: Himiýa senagaty, plastmassa, oba hojalygy, azyk, iýmit we ş.m. ýaly dürli pudaklarda poroşok, granula, gaty, list we döwük materiallary eltýän enjamlarda giňden ulanylýar.Mysal üçin: sement, kömür tozy, un, däne, metal poroşok we ş.m. Nurbat iýmitlendirijisi birmeňzeş ölçegdäki materiallary, suwuklyklary we bütewiligi talap edilýän materiallary, tohum, planşet we ş.m. getirmek üçin amatly däl.

Incapylan turba nurbat konweýerini satyn alanyňyzda üns bermeli zatlar:

1. Getirilmeli materiallar: has gowusy gury poroşok materiallary, aýratyn agyrlyk güýji gaty agyr bolmaly däldir

2. ýapgyt burçy: 0-90 °

3. Geçiriji uzynlyk: ýapgyt burç näçe uly bolsa, iberiş uzynlygy gaty uzyn bolmaly däldir;

4. Motor güýji: Saýlanjak hereketlendirijiniň güýji, uzynlyga, ýapgyt burçuna we iberiş mukdaryna görä kesgitlenýär.Adatça has uly güýç talap edilýär;

5. Spiral aýlanyş tizligi: Nurbat konweýeriniň aýlanma tizligi ýapgyt burçuna görä saýlanýar.Theapyş burçy näçe uly bolsa, aýlanma tizligi şonça çalt.

Buraw konweýerleri üçin howpsuzlyk çäreleri

1. Nurbat konweýerini ýüklemezden başlamaly, ýagny korpusda material ýok wagty başlamaly we işe başlandan soň nurbat maşynyny iýmitlendirmeli.

2. Nurbat konweýerini ilkibaşda iýmitlendirilende, bahalandyrylýan geçirijilik ukybyna ýetmek üçin iýmitlendiriş tizligi kem-kemden ýokarlandyrylmalydyr we iýmitlendirmek birmeňzeş bolmalydyr, ýogsam bu gowşurylan materialyň ýygnanmagyna we sürüjiniň enjamynyň artykmaç ýüklenmegine sebäp bolar , has öň ähli maşyna zeper ýetirer.

3. Nurbat maşynynyň ýüksiz başlamagyny üpjün etmek üçin konweýer, durmazdan ozal iýmitlenmegi bes etmeli we korpusdaky material doly tükenenden soň işlemegini bes etmeli.

4. Berilmeli material, nurbatyň gysylmagyndan we nurbat maşynyna zeper ýetmezligi üçin gaty köp materiallar bilen garylmaly däldir.

5. Ulanylanda, nurbat maşynynyň her böleginiň iş ýagdaýyny ýygy-ýygydan barlaň we berkidiji bölekleriň boşdugyna üns beriň.Bölekleriň gowşakdygy ýüze çykarylsa, nurbatlary derrew berkitmeli.

6. Spiral turba bilen birleşdiriji şahanyň arasyndaky nurbatyň boşdugyna aýratyn üns berilmelidir.Bu hadysa tapylsa, derrew duruzylmaly we düzedilmeli.

7. Awariýa heläkçiliginiň öňüni almak üçin işleýän wagtynda nurbat maşynynyň gapagy aýrylmaly däldir.

8. Nurbat maşynynyň işleýşinde islendik adaty bolmadyk hadysa barlanylmaly we ýok edilmeli, işlemäge mejbur edilmeli däldir.

9. Nurbat maşynynyň hereket edýän bölekleri ýygy-ýygydan ýaglanmalydyr.

Içerki maglumatlar

6

Parametriň ululygy

2

Seminaryň bir burçy

3

Spiralyň görnüşi

4

Ulanylýan materiallar

5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň