Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Hyzmat

a00b2c20300c62ace0fa8b03178ff928

Satuwdan öňki hyzmat

01. Maglumatlary hasaba almak: Hyzmat işgärleri zerurlyklaryňyzy üns bilen hasaba alarlar

02. Maslahat berilýän çözgütler: zerurlyklaryňyza laýyk çözgütleri maslahat beriň

03. Maglumatlary kesgitlemek: Meýilnama kesgitlenenden soň önümiň maglumatlaryny sanaň

04. Maglumatlary ýazga alyň: Tehniki işgärler size laýyk gelýän önüm maglumatlaryny ýazga alýarlar

05. Dizaýn shemasy: Önüm maglumatlaryna görä, siziň üçin önüm çyzgysyny düzüp bileris

06. Meýilnamany kesgitläň: Önüm öndürmek meýilnamasyny has kesgitläniňizden soň

Satuw hyzmaty

01. Wezipe goýberiň: satuwdan öňki hyzmatda kesgitlenen maglumatlara görä önümçilik meselesini goýberiň

02. Önümçiligi tertipläň: Chaofeng kompaniýasynyň ussahanasy ulanyjylaryň sargyt eden önümlerini öndürip başlady

03. Hiliň kabul edilmegi: Chaofeng kompaniýasynyň hil barlag bölümi önümleri kabul edýär

04. Taýýar önümi saklamak: Önüm hünärli bolansoň, ammarda saklanar

05. Balansy töläň: ulanyjy galan tölegi Chaofeng kompaniýasyna töleýär

06. Gowşuryş barada habar beriň: gowşuryş maglumatlary ulanyjylara habar beriň

07. Gurnamak we düzetmek: önümleri ýerinde gurmak we düzetmek

08. Müşderini kabul etmek: Ulanyjy tarapyndan ýerinde kabul etmek

09. Chaofeng arhiwi: yzarlamak hyzmatlary üçin müşderi faýllaryny ýazdyryň

8cda8a7fb11d5d442332b9f8da222d6b
162dc0ddaacebeb2508518caf14c97e4

Satuwdan soň hyzmat

01. Meseleleri hasaba almak: müşderileriň meselelerini hemme taraplaýyn çözmek üçin jikme-jik hasaba alyň

02. Telefon görkezmesi: meseläni müşderä telefon arkaly jikme-jik düşündiriň

03. Sahypada hyzmat: Kepillik döwründe saýtdaky meseleleri çözmeli müşderiler

04. Bejeriş üçin zawoda gaýdyp geliň: Bejeriş üçin zawoda gaýtarylmaly önümler üçin önümi abatlamak üçin zawoda gaýtaryň

05. Ulgam arhiwi: Bejeriş tamamlanandan soň ýazgy sistema girizilýär we yzarlaýyş hyzmaty