Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Poroşok bölejikleriniň derňewi Slap görnüşli elek şeker

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn:

Şarpyk ekranyulanylýaradaty abraziw güýç synagy üçin, superhard material önümçiliginiň derejesi we bölejikleriň ululygyny barlamak.It'üçin ulanylýargranul we tozan materiallarynyň bölejikleriň ululygynyň gurluşyny, gaty mazmunyny barlamak, süzmek we kesgitlemekin suwuks we mukdarygüneş.Ylmy gözleg we önümçilik, laboratoriýalarda we geologiýa, sement, metallurgiýa, poroşok, himiýa, derman, gurluşyk materiallary, milli goranmak we beýleki bölümlerde giňden ulanylýar.Theşarpyk ekrany (şar görnüşli adaty titreýän ekran enjamy) dürli aýratynlyklary bolan önümlere bölünýär.It'ssUmumy abraziw bölejikleriň ululygynyň düzümini barlamak, ajaýyp material önümçiliginiň derejesi we material ululygynyň düzümini barlamak üçin peýdaly: üweýji tozy, kremniý tozy, ot uglerod bölejikleri, alýumin gidroksidi, magdan, kömür, abraziw, kwars gumy, gum, işjeňleşdirilen uglerod, volfram tozy ,polipropilen, syrçaly, toprak, göwher we beýleki materiallar.

Pes sesiň, adaty elek bedeniniň, elek webeýiknetijeliligi&ýokary takyklykof süzgüç nusgasys.


Şarpyk ekranynyň iş prinsipi

y

Şarpykly ekranyň hereketlendirijisi, dişli sinhron guşak arkaly esasy şahta sürýär.Dişli enjam üýtgänsoň, esasy mil zerur tizlikde aýlanýar.Esasy şar, slaýd plastinkasynyň özara jogap bermegi üçin eksantrik tigir sürýär we slaýd plastinka tarelkasynda gurlan synag ekranyny çepe we saga silkitmek üçin sürýär.Şol bir wagtyň özünde esasy wilka sürýär Ejektor dişli aýlanýar we üýtgänsoň, ejektor dişli elektory kameranyň üsti bilen itýär.Rodokarky çybyk, synag elekiniň ýokarky gapagyny ýokary we aşak şarpyk çalýar, şonuň üçin synag elekindäki materiallar we nusga elekler biri-birine jogap berer we ýokary we aşak titrär, material bölejiklerini synag elekiniň deşiginden has kiçi eder. aşaky gatlagyna sokuldy.Şeýlelik bilen, barlaglar gatlak boýunça gazanylýar.Şonuň üçin materiallary tertipleşdirmegi tamamlamak üçin synag elekleriniň her gatynda diňe bölejik ululygyndaky materiallar galýar.

Aýratynlyklary

f

1. Dykylmak bilen iki ölçegli hereket: gorizontal tegelek hereket we materialyň elek çukuryna ýapylmazlygy üçin dik şarpyk hereketi we has çalt we rahat iýmitlenmek.

2. El bilen eleklemekden has gaýtalanýan yzygiderli we gaýtalanyp boljak netijeleri döredip, 0,1 sekuntlyk ýalňyşlyk bilen 99 minutlyk sanly taýmeriň aýratynlyklary bar.

3. 1-den 8-e çenli elek ýerleşdirip biler (elek düýbüni hem goşmak bilen) we 7 dürli bölejik ululygy bilen bir mysaly yzygiderli tertipläp biler.

4. Sinhron guşak dişli herekete getirilýär we tizlik gatnaşygy täsirli bolýar, şonuň üçin her gezek bir wagtyň özünde barlag hereketi yzygiderli bolýar.

5. Güýçli durnuklylyk;dişli hereketlendiriji "sinhron guşak" geçiriş tertibi kabul edildi we geçiriş takyk we yzygiderli;tizlik gatnaşygy takyk, tizligiň peselmegi ýa-da kemer süýşmek hadysasy bolmaz.Enjam sanly displeý taýmer bilen enjamlaşdyrylandyr.Wagt bellänsoň, şol wagt awtomatiki durar.

6. Bejeriş bahasy pes;"sinhron guşak" dişli birikdirmek üçin iki dişli arasynda ulanylýandygy sebäpli, dişli könelmez we has uzak ömri bolar (tehniki hyzmat üçin diňe "sinhron guşak" çalyşmaly).Eksantrik tigir gurmak üçin amatly we takyk integral usuly kabul edýär.Ulanylýan podşipnikler geýmek aňsat däl, arzan we çalyşmak aňsat bolan adaty böleklerdir.

7. Barlagyň netijeliligi ýokary;barlag usulynyň üç görnüşi bar: gezelenç, swing we yrgyldy, bu ekranyň ýüzüni ýapmaz we material çalt görkeziler.

8. Enjamyň ululygy uludyr we arassa we işlemek aňsat;her bir funksiýa operasiýa panelinde özbaşdak işledilip bilner.

Slap ekrany üçin synag maşynyna taýýarlyk

Ekranyň çarçuwasyny gurnamak: Synag ekranyny ýüklemek we düşürmek üçin amatly ýagdaýa sazlaň we nurbadyň aşagyndaky nurbady berkidiň.

Ricaglamak: ubaglamagyň iki görnüşi bar: el bilen ýaglamak we awtomatiki ýaglamak.Adatça, bedeniň ýokarky böleginde 4 sany ýag doldurýan deşik bar, olar sürtülme böleklerini ýaglamak üçin yzygiderli el bilen ýag doldurmak üçin ulanylýar.Awtomatiki ýaglamak, belli bir beýiklikdäki ýag ýagyny maşyn bazasyna sanjymdan soň, aýlanýan şah aýlananda, ýag halkasy çalgy ýagyny her ýagdaýa awtomatiki usulda iberýär.

Elektrik üpjünçiligine birikdirilen synag enjamy: Elektrik üpjünçiligini düzedeniňizde, elektrik üpjünçiligini açmazdan ozal ýokarky taýagy şarpyk blokynyň aşagynda galdyryň.Ejektor çybygyny diňe hereketlendirijiniň ugry motordaky gyzyl ok bilen deň bolan ýagdaýynda peseldip bolýar.Şarpyk ekrany, adatça, labyr boltlary bilen, zynjyr we toprak bolsa elektrik düzgünlerine laýyklykda gurulýar.

Şarpyk ekranyny nädip ulanmaly

1. Motoryň aýlanma ugry ok bilen görkezilen ugurda aýlanmalydyr (üç fazaly hereketlendiriji) (elektor çybygyny itmek üçin ulanylýan kamera, ugry bolsa, ýapyşyp biler we aýlanyp bilmez) tersine).

Motoryň aýlanma ugruny barlamagyň usuly: enjamy işe başlamazdan ozal elektor çybygyny galdyryň, soňra bolsa enjamy täzeden işlediň we motoryň aýlanma ugruny barlaň.Görkezmäniň dogrudygyna göz ýetiriň we soňra adaty ulanyň.

2. Enjam işlemezden öň düzedilmelidir.Gämi nurbatlary bilen berkidilen we enjamlary beton polda düzeltmek üçin giňeltmek nurbatlary ulanylyp bilner.

3. Synag elekini guruň: Lýubkanyň berkidiji nurbatlaryny gowşadyň, lýubkany aşak süýşüriň, materiallar bilen ýüklenen synag elekini (nusga elek, adaty elek) dakyň, soňra lýubkany degişli ýere galdyryň, berkidiji nurbatlary berkidiň we çeňňegiň gapagyny ýapyň, çekiç demirini goýanyňyzdan soň, enjamy işe girizmegiň wagtyny kesgitläň.100 we 75 armatura bilen degişli ululykdaky elekler ulanylyp bilner we ýörite ululyklar düzülip bilner.

4. Enjam wagt enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr, ulanyjy ulanyş wagtyny sazlap biler we açylanda awtomatiki usulda durar.Düzediş wagtynyň ilkinji iki sany minut, soňky iki san bolsa sekuntdyr.Ulanyjylar iş wagtyny zerurlyklaryna görä sazlap bilerler.

5. Enjamyň şarpyk beýikligi zawoddan çykmazdan ozal düzülýär.Ulanyjy zerur bolsa berkidiji hozy gowşadyp biler.Ejektor kellesiniň sapagyny degişli ýere galdyrmak ýa-da peseltmek üçin sazlanyňyzdan soň, hozy berkidiň.

6. andokarky we aşaky konkide, ýangyç guýulýan we ş.m. yzygiderli ýangyç guýmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň