Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Poslamaýan polatdan ýasalan laboratoriýa synagy Elek Shaker toprak synagy elek titreýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn Synag elek, bölejikleriň ululygynyň gurluşyny, suwuk gaty mazmunyny we granula we poroşok materiallaryny kesgitlemek üçin dürli barlaghanalarda, barlaghanalarda, makalalary barlamak, barlag, baha bermek we beýleki gözleg bölümlerinde ulanylýan laboratoriýa titreýän ekranyň bir görnüşidir.Takyk eleklemek, süzmek we mukdary kesgitlemek.
 

Eliň bölejikleriniň ululygy

Gatlak

Wagty

 

0.025-3mm

1-8 oýunçy

1s-99s

Aýratynlyk Iýmit, metallurgiýa, himiýa, abraziw we beýleki pudaklarda bölejikleri, poroşok materiallaryny we suwuk materiallary eleklemek, haramlygy aýyrmak, süzmek, klassifikasiýa etmekde giňden ulanylýar.
Ekranyň görnüşi Metal sim örülen tor (2.36mm-0.02mm), gysylan ekran tor (≥3mm), elektroforming mesh (500mm-5μm)
  Zawodda göni satuw satuwdan soň kepillik Bir ýyl kepillik

Iş prinsipi

Adaty gözden geçiriji elek, synag elek, nusga elek we seljeriş elek diýlip hem bilinýän laboratoriýa elekdir.Esasan uniwersitet barlaghanalarynda, gözleg institutlarynda ýa-da käbir kompaniýalaryň laboratoriýalarynda ulanylýar.Umumy titreýän barlag enjamyndan tapawutlanýar, milli standartlary bar, adaty gözleg ekrany enjamy we adaty gözleg ekrany çarçuwasynda belli bir çäklendirmeler bar.

iş ýörelgesi

Barlag elekiniň titreýän tok üpjünçiligi netijesinde emele gelen ýokary ýygylykly elektrik yrgyldamalary yrgyldadyjy tarapyndan ýokary ýygylykly sin görnüşinde yrgyldama tolkunyna öwrülýär we yrgyldama yrgyldama tolkunyny ekranyň ýüzüne deň derejede geçirýär.Ekrandaky materiallar pes ýygylykda üç ölçegli titreýär we dürli bölejik ululykdaky materiallar yrgyldy arkaly ellenýär.

Önümiň artykmaçlyklary

Önümiň artykmaçlyklary

Machine Maşyn ululygy kiçi, agramy ýeňil, durnukly, yrgyldy ýok, ses ýok, howa geçirijiligi gowy, tozan we ýokary netijelilik ýok.

Ult Ultrases barlag ulgamy bilen bilelikde, ekranyň netijeliligini we kesgitlemegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin ekrany awtomatiki arassalap biler.

● elek ýokary elek takyklygy we takyk kesgitleme netijeleri.Bölejikleriň görnüşi, bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy we dürli ýüze çykarylmagy üçin amatly.

Three Üç ölçegli köp gatlakly gurnama, çeýe we hereket etmek üçin amatly we üznüksiz işlemek üçin ygtybarly we ygtybarly ulanylyp bilner.

State Takyk kesgitleýiş we uzak ömri bolan döwlet eýeçiligindäki 540 belgili zawodyň standart gözleg guralyny kabul ediň.

Tehniki parametr

Tehniki parametr

Seriýa belgisi

Ady

Bölüm

San

1

Meşäniň diametri

mm

φ200 φ300

2

Eliň gatlak sany

s

1-8

3

ýygylygyň titremesi

n / min

1400

4

yrgyldy amplitudasy

mm

1-4

5

Tolgundyryjy güýç

KN

3

6

Şassi derejesi

mm

≤0.6

7

Motor

kw

0.18

8

Umumy ölçeg

mm

400 * 350 * 650

9

wagty

min

1-15

Haryt maglumatlary

önümiň jikme-jiklikleri

Arza diapazony

Materiallar: ylmy gözleg we önümçilik, barlaghanalar, hil barlag otaglary, kollejleriň we uniwersitetleriň barlaghanalary, abraziw serişdeleri, geologiki gözleg, metallurgiýa, farmakopiýa, himiýa gurluşyk materiallary we ş.m. metallurgiýa, poroşok, himiýa, derman, gurluşyk materiallary, geologiýa, milli goranmak we beýleki bölümler.

Arza diapazony

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň