Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Bugdaý / mekgejöwen uny Göni titreýän elek

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn Enjam goşa yrgyldy çeşmesini barlamak üçin enjamdyr we tolgundyryjy güýç umumy titreýän ekranyňkydan has uludyr, şonuň üçin çykyş has ýokarydyr.

Çykyş

Eliň bölejikleriniň ululygy

Motor güýji

50t / sag

600-800mm

0.75kw

Aýratynlyklary Göni ekranyň çykaryş porty ekrana perpendikulýar, şonuň üçin çykaryş tizligi çalt we materialy ýapmak üçin amatly däl.
Arza Un, kir ýuwýan poroşok, süýt tozy, adaty hytaý derman tozy, metal poroşok, garyndy tozy, dökün, goşundylar we ş.m.
Saýlaw nokatlary
Wibrasiýa motor saýlamasy Veke titremäniň hereketlendirijisi (materialy awtomatiki çykaryp bilmeýär), goşa yrgyldy motory (materialy awtomatiki çykaryp biler)
Zawodda göni satuw satuwdan soň kepillik Bir ýyl kepillik

Iş prinsipi

Çyzykly titreýän ekrana hatarda titreýän ekran hem diýilýär.Singleeke titremäniň çeşmesine we goşa yrgyldy çeşmesine bölünýär.Tegelek titreýän ekranyň funksiýasy esasynda kämilleşdirilýär.Wibrasiýa çeşmesi hökmünde iki yrgyldy hereketlendirijisini ulanýar.Ortada iýmitlendiriş portuna girýär we gurnama şertleriniň çäklendirilmegine ýa-da köp mukdarda üznüksiz işlemegine laýyk gelýän barlag arkaly göni aşaky orta çykaryş portundan gönüden-göni boşadylýar.Dürli agyrlyk güýji bilen dürli materiallaryň gowy barlag effektini kanagatlandyryp biler.Esasan poroşok önümçilik liniýasynyň akymynda hapany aýyrmak we poroşoklary gowşatmak üçin ulanylýar.

Göni elek (5)

Çyzykly ekran, tolgundyryjy çeşme hökmünde bir gorizontal titremäniň hereketlendirijisi ulanylýar we titremäniň hereketlendirijisi bedeniň bir tarapyna ýerleşdirilýär.Material enjamlara girenden soň, ekranyň üstünde elliptik hereket etmek üçin titremäniň çeşmesiniň güýjüne sezewar edilýär.Tordan geçmegiň çalt we ikitaraplaýyn hereketi tamamlanan bir wagtyň özünde yrgyldy güýji materialyň çalt geçip biljekdigi üçin materialy yzygiderli we üznüksiz gabyklap, dargadyp we üýtgedip biler.Barlag işini tamamlamak üçin agzdan boşadylýar.

Önümiň artykmaçlyklary

Göni elek (2)
Göni elek (4)
Göni elek (3)

Straight Göni ekran enjamlarynyň tekiz dizaýny, el bilen işlemek aňsat, kiçi göwrümli we hereket etmek aňsat;

Direct Göni ekran, az energiýa sarp etmegi we ýokary netijeliligi bilen önümçilik liniýasyna yzygiderli birikdirilip bilner;

Food Iýmit we derman senagatynyň ülňülerine laýyklykda içerde we daşarda arassalanmak aňsat, arassaçylyk öli burçlary ýok;

Line Çyzykly elekiň awtomatiki işlemegi, 24 sagat üznüksiz önümçilik;

Direct Göni ekran berk möhürlenendir, suwuklyk syzmaýar we tozan uçmaýar;

Çyzykly ekranyň özboluşly gurluşy we çarçuwaly dizaýny ekranyň berkligini ýokarlandyryp biler, ekranyň üýtgemegi çalt we sökmek we ýygnamak amatly bolar, şonuň üçin ekrany üýtgetmek meselesi 5 minudyň içinde tamamlanar;

Tehniki parametr

Göni elek (6)

Model

Netijeli ekranyň diametri (mm)

gatlak

Motor güýji (KW)

Ölçegleri (Lmm * Wmm * Hmm)

CF-ZPS-106

560

1

0.15kw * 2

740 * 600 * 560

CF-ZPS-108

760

1

0.37kw * 2

1010 * 800 * 600

CF-ZPS-110

930

1

0.40kw * 2

1200 * 970 * 640

CF-ZPS-120

1130

1

0.40kw * 2

1430 * 1170 * 700

CF-ZPS-115

1430

1

0.55kw * 2

1780 * 1470 * 760

Haryt maglumatlary

超声波 直 排 筛 - 产品 细节 2
超声波 直 排 筛 - 产品 细节 1

Arza diapazony

Azyk senagaty, derman senagaty, himiýa senagaty, metal, metallurgiýa magdançylygy, metal däl senagat, beýleki pudaklar we ş.m.

Arza materiallary:

Un, krahmal, süýt tozy, goşundylar, uglerod gara (kremnit), kwars tozy (gum), mika, floresan tozy, feldspar tozy, kaolin, kremniniň gara toýun, çybyn kül, aýna monjuklary, daşky gurşawy goramak, plastmassa, plastmassa, magnit materiallary , gurluşyk materiallary, magdançylyk, peç senagaty, iýmit, ýakymly önümler, balyk nahary, tüwi uny, un, soýa nahary, süýt tozy, ýumurtga tozy, krahmal, şeker, miwe suwy, günbatar derman tozy, adaty hytaý derman tozy, derman araçylary, merjen poroşok, gazlandyrylan kül, poli Winil, rezin poroşok (PVC, epoksi), kir ýuwujy poroşok, kömekçi, boýag, boýag, pigment, rezin, örtük, garyndy poroşok, altyn poroşok, kümüş poroşok, mis poroşok, alýumin tozy, nikel tozy, hrom Poroşok, Magniý Poroşok, Sink Poroşok, bariý tozy, vanadiý tozy, titanium tozy, strontium tozy, gurşun tozy, guýma gumy we ş.m.

Göni elek (1)
Göni elek (9)

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň